aa
 
 

Ympäristö


 

Ympäristönsuojelu

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUn LUVAT JA ILMOITUKSET

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristöluvantarve määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan. Luvanvaraiset toiminnat on kerrottu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1.Valtioneuvoston asetuksessa (713/2014) ympäristönsuojelusta 2 § ovat ne toiminnot, joissa ympäristölupalautakunta on luvan käsittelevä viranomainen.

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.


Ilmoitus lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on tullut voimaan1.5.2015. Asetuksella korvattiin vuoden 2000 "nitraattiasetus". 


Maa-aineslupa tarvitaan maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005). 

Jos maa-aineksia murskataan ottoalueella, on murskaamiseen saatava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella tai jos murskaaminen kestää yhteensä yli 50 päivää. 1.7.2016 lähtien samaa hanketta koskeva maa-aineslupa- ja murskainlupahakemus käsitellään ja ratkaistaan normaalisti yhdessä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.


Maastoliikennelain mukainen lupa. Maastoliikennelaki 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastossa ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen erillistä lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

 

Lisätietoja:

Ympäristöluvat: Rakennusmestari
Maa-ainesluvat: Rakennustarkastaja