aa
 
 

Rakentaminen


 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta pyrkii palvelemaan asiakkaitaan ohjaamalla ja neuvomalla rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa. Rakennusten ja rakennetun ympäristön laatua pyritään parantamaan sekä lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä.


Rakentamisen luvat

Rakennustyön luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä. Yleensä kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan lupa. Rakentamiseen tarvittavaa lupaa haetaan kirjallisesti rakennustarkastajalta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Kaikissa lupa-asioissa kannattaa ensin neuvotella rakennustarkastajan kanssa.

Näistä kaikista lupa-asioista säädetään Humppilan kunnan rakennusjärjestyksessä (pdf) ja niistä laskutetaan Humppilan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteiden (pdf) mukaisesti.

Rakennuslupa

Tarvitaan rakennuksen rakentamiseen. laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

Toimenpidelupa

Tarvitaan jätevesi- ja maaalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja sellaisille rakennelmille, laitoksille ja toimenpiteille, joita ei pidetä uutena rakennuksena tai rakennuksen laajennuksena. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2

Toimenpideilmoitus (kirjallinen)

Tehdään vähäisen rakentamisen tai muun vähäisen toimenpiteen toteuttamisesta. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2

Rakennuksen purkamislupa

Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella.

Rakennuksen purkamisilmoitus

Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. 

Maisematyölupa

Tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen (nk. tukkipuut) ja muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

Poikkeamislupa

Tarvitaan kaavamääräyksistä poikkeamiseen ja ranta-alueilla (200 m rannasta) uuden rakennuspaikan muodostamiseen sekä rakennusten vähäistä suurempaan laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu

Tarvitaan kaavoittamattomilla alueilla, jos rakentaminen aiheuttaa infrastruktuurin rakentamistarvetta (kadut, vesi, viemäri, valaistus jne.) tai rakentaminen voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

 

Lisätietoja: Tekninen toimi